اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
محمد 5,241,273 ریال 09 خرداد 1395
alirezarz62 494,340 ریال 09 خرداد 1395
رضا 457,650 ریال 09 خرداد 1395
علی 239,160 ریال 09 خرداد 1395
محمد 426,808 ریال 09 خرداد 1395
عبدالحمید 201,390 ریال 09 خرداد 1395
محمد 3,369,732 ریال 26 ارديبهشت 1395
عابدین 266,370 ریال 26 ارديبهشت 1395
مرتضی 214,470 ریال 26 ارديبهشت 1395
علی 1,865,600 ریال 26 ارديبهشت 1395
رضا 188,550 ریال 29 فروردين 1395
محسن 192,210 ریال 29 فروردين 1395
حسین 331,600 ریال 29 فروردين 1395
مهریار 194,430 ریال 29 فروردين 1395
پژمان 1,205,010 ریال 29 فروردين 1395
رضا 926,400 ریال 15 فروردين 1395
www.relaxmusic.co 916,410 ریال 15 فروردين 1395
حامد 587,200 ریال 15 فروردين 1395
علیرضا 521,070 ریال 15 فروردين 1395
عابدین 437,520 ریال 15 فروردين 1395

 

تاکنون مبلغ 1,577,916,943 ریال به کاربران پرداخت شده است